Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Partijen
  De partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben zijn enerzijds Lingohopper, een merk van Así-Es bvba,  in zijn hoedanigheid van leverancier van de diensten en producten, hierna samen Lingohopper genoemd, en anderzijds de Klant als opdrachtgever en eindgebruiker van de geleverde diensten en producten, hierna de Klant genoemd. Así-Es bvba is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0827 666 158 met als maatschappelijke zetel Rode Kruisweg 30, B-3520 Zonhoven.

 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, relaties en overeenkomsten (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) tussen Lingohopper en de Klant.
  2. De algemene voorwaarden van Lingohopper zijn prevalent ten opzichte van die van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, doet de Klant afstand van zijn eigen algemene, aankoop- of bijzondere voorwaarden.
  3. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden door een wetgevende of rechterlijke macht nietig zouden worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.De partijen zullen in dergelijk geval met elkaar overleggen en vervangende bepalingen opstellen. Daarbij zal voor zover mogelijk getracht worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zo kort mogelijk te benaderen.
  4. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf nu en tot onze uitdrukkelijke herroeping of wijziging ervan. Wij behouden ons het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging op elk moment naar ons goeddunken aan te passen. Eventuele nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden gaan in vanaf de publicatie ervan op lingohopper.com of na een andere schriftelijke bevestiging ervan en vervangen en vernietigen alle voorgaande.

 3. Definities
  1. U/Uw
   Verwijst naar u als individu en fysieke persoon, maar bij uitbreiding en desgevallend ook naar de juridische entiteit die u als gevolmachtigde wettelijk vertegenwoordigt.
  2. Wij/Onze
   Lingohopper en bij uitbreiding Así-Es bvba als juridische entiteit in de hoedanigheid van verstrekker van de taaldiensten en -producten en beheerder van lingohopper.com.
  3. Klant
   De fysieke persoon die onze taaldiensten en -producten aankoopt aankopen doet via onze online applicatie of een bestelling plaatst, al dan niet in antwoord op een via Lingohopper ontvangen offerte en als dusdanig een verkoopovereenkomst met ons aangaat. Bij uitbreiding ook de juridische entiteit (bedrijf, organisatie, …) die hij gevolmachtigd is om te vertegenwoordigen.
  4. Online bestelapplicatie
   De ruimte op www.lingohopper.com waarin klanten vertalingen kunnen bestellen.
  5. Website
   De website lingohopper.com en bij uitbreiding de online bestelapplicatie die er een onderdeel van is.
  6. Materiaal van de klant
   Al het digitale en analoge materiaal dat de klant ons ter beschikking stelt ter informatie, voor evaluatie of voor de uitvoering van een verkoopovereenkomst tussen hem en ons.
  7. Tijdsvermelding
   Alle vermelde tijdsaanduidingen zijn op basis van de Centrale Europese Tijd, tijdzone Brussel. Leverings- en andere termijnen worden aangegeven binnen het kader van de Centrale Europese tijd, tijdzone Brusse
  8. Derden / Derde partijen
   Andere partijen dan de gebruiker of de klant en Lingohopper.
  9. Proeflezing / Proeflezen
   Het nalezen van een (vertaalde) tekst op fouten. Er wordt gelet op spelling, zinsbouw en grammatica. Cijfers en getallen worden gecontroleerd.
  10. Revisie
   Het nalezen van een (vertaalde) tekst op fouten. Er wordt gelet op spelling, zinsbouw en grammatica en stijl. De inhoudelijke overeenkomst tussen de brontekst en de vertaalde tekst wordt gecontroleerd.
  11. Kwaliteitscontrole vertaling
   De vertaalde tekst wordt proefgelezen. Er wordt een controle uitgevoerd op de conformiteit met de bestelling.

 4. Offertes & Prijzen
  1. De geldigheidsduur van door Lingohopper uitgebrachte offertes bedraagt standaard 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
  2. Offertes worden steeds vrijblijvend aangeboden en worden pas bindend na de schriftelijke aanvaarding van de bestelling van de Klant door Lingohopper.
  3. De prijzen in de offertes evenals prijzen die via andere kanalen aan de Klant worden opgegeven zijn steeds exclusief BTW, taksen en andere heffingen van overheidswege.
  4. Tenzij anders overeengekomen zijn onze prijzen ook exclusief eventuele administratie-, verplaatsings- en verzendingskosten.
  5. Alle prijzen worden steeds opgegeven in euro

  6. Prijsvorming
   1. Alle prijzen worden opgegeven uitgaande van bewerkbare digitale bestanden, die in de courante kantoor- of vertaalsoftware bewerkt kunnen worden. Niet digitaal bewerkbare teksten, analoge bronteksten en scans geven aanleiding tot een prijsverhoging.
   2. Prijzen worden opgegeven op basis van het aantal woorden in de brontaal. Het staat Lingohopper vrij de software te kiezen om de woordtelling te doen. De Klant aanvaardt de woordtelling van Lingohopper onvoorwaardelijk.
   3. In het geval van niet-telbare gescande of analoge bronteksten gebeurt de woordtelling van de gedigitaliseerde tekst in de doeltaal na de proeflezing, revisie of vertaling. Lingohopper mag de tool om de woordtelling uit te voeren vrij kiezen.
   4. Indien het niet mogelijk is of te veel kosten met zich meebrengt een woordtelling uit te voeren, dan geldt een uurtarief in regie.
   5. Verborgen teksten en tekst in beelden en foto’s worden niet meegenomen in de woordtelling en maken derhalve ook nooit deel uit van de offerte.
   6. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders aangegeven omvatten de prijzen voor vertaalwerk in onze offertes de vertaling en het proeflezen van de vertaling. Revisie en andere eventuele services zijn steeds optioneel.
   7. Er geldt een minimumtarief van € 50,00 per talencombinatie.
   8. Tenzij anders vermeld, is de prijs van het digitaal bewerkbaar maken van door de Klant geleverde bestanden en grafische opmaak van de vertalingen of andere teksten nooit in de offerteprijs inbegrepen.
   9. Alle prijzen en offertes zijn steeds onder voorbehoud van onze inzage in de brontekst. Wij behouden ons het recht voor prijzen (ook na bestelling) voor proeflezingen, revisies en vertalingen na inzage van de brontekst aan te passen of de bestelling te weigeren, indien de inhoud van de geleverde teksten daar aanleiding toe geeft.

 5. Bestellingen – Overeenkomsten
  Voor elke bestelling dient de Klant een bestelbon op te maken die de handtekening van een bevoegde medewerker of vertegenwoordiger van de Klant draagt. Lingohopper behoudt zich in geval van vergissingen of leemtes in de offerte het recht voor de betreffende offerte te corrigeren voor de aanvaarding van een bestelling. Linghopper behoudt zich eveneens het recht voor bepaalde bestellingen zonder verdere motivatie te weigeren.

 6. Uitvoering van de bestelling
  1. Inspanningsverbintenis
   Lingohopper voert haar door de Klant verstrekte bestellingen uit met uiterste zorg, deskundigheid en naar best vermogen. In het kader van een overeenkomst of bestelling gaat Lingohopper ten opzichte van de Klant een inspanningsverbintenis aan.
  2. Wijziging van de opdracht
   Indien de Klant na de bestelling wijzigingen aanbrengt aan de oorspronkelijke opdracht, dan aanvaardt hij impliciet dat zowel de prijs van het order alsook de planning ervan kunnen worden beïnvloed. Indien Lingohopper akkoord kan gaan met de door de Klant gevraagde wijzigingen, zal zij de nodige aanpassingen volgens de wens van de Klant uitvoeren. Leidt dit tot meerwerk en bijkomende kosten ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, dan zal Lingohopper de Klant voornoemde extra werkuren en kosten supplementair in rekening. In de mate van het mogelijke zal zij de Klant vooraf een kostenraming bezorgen, die de Klant schriftelijk moet goedkeuren voor uitvoering.
  3. Annulatie van de bestelling – Verbreking van de overeenkomst
   1. Indien de Klant voor de volledige uitvoering ervan de bestelling annuleert of zijn overeenkomst met ons verbreekt, dan factureert Lingohopper pro rata het tot dan toe uitgevoerde deel van de bestelling of overeenkomst. Het zo gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft Lingohopper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van het totale bedrag van de oorspronkelijke bestelling met een minimum van € 250,00 excl. BTW.
   2. Indien de klant aan zijn verplichtingen jegens Lingohopper verzaakt, niet zijn redelijk te verwachten medewerking aan de uitvoering van de opdracht verleent, zijn betalingsverplichtingen niet respecteert, wettelijk in overtreding is of in kennelijke staat van (nakend) faillissement verkeert, dan heeft Lingohopper het recht de overeenkomst met de Klant te verbreken en de uitvoering van de bestelling stop te zetten. Lingohopper moet haar beslissing dan aan de Klant motiveren. In voorkomend geval verplichten de Klant en Lingohopper zich wederzijds een financiële schikking te treffen naar aanleiding van het afbreken van de bestelde opdracht
  4. Bronteksten
   1. Algemeen
    De Klant garandeert Lingohopper dat alle bronteksten vrij zijn van virussen of malware. Tenzij anders gespecifieerd en overeengekomen, aanvaarden wij enkel getypte teksten in digitaal formaat, die bewerkbaar zijn met courante software. Voor meer informatie over de aanvaarde bestandsformaten verwijzen wij naar het kopje “Bestanden” op lingohopper.com.
    Indien de Klant van ons een offerte gekregen heeft voor de vertaling van een analoge brontekst (vb. geboorteakte), dan aanvaardt Lingohopper die gespecifieerde analoge brontekst, in afwijking van het bovenstaande.
   2. Rechten en aanspraken op brontekst
    Door zijn eenvoudige bestelling bevestigt de Klant dat hij houder is van de auteursrechten, gebruiksrechten en eventuele andere rechten op de brontekst. Hij bevestigt eveneens geen aanspraken of rechten van derden te schenden en dat de inhoud van de brontekst niet strijdig is met nationale en internationale wetgeving. De Klant vrijwaart Lingohopper, Así-Es bvba, hun personeel en eventuele partners en onderaannemers van enige aansprakelijkheid voor de schending van auteurs- of andere rechten die door potentiële recht-of belanghebbenden zouden kunnen worden ingeroepen.
   3. Wijzigingen aan de brontekst na de bestelling
    De Klant heeft de mogelijkheid wijzigingen aan een brontekst door te geven. Een schriftelijke bevestiging van de wijzigingen is steeds vereist. Wijzigingen aan de brontekst geven aanleiding tot een verlenging van de leveringstermijn die aanvankelijk werd opgegeven. Voor dergelijke wijzigingen aan de brontekst worden een administratiekost van € 40,00 en een uurtarief van € 55,00 exclusief BTW aangerekend.
  5. Doelteksten
   Ongeacht het bronbestand worden vertalingen standaard geleverd als tekstdocument in Word. Als alternatief behouden wij ons echter de keuze voor de vertaling te leveren als PDF-document of in het bestandsformaat van de brontekst.
   Beëdigde of gelegaliseerde vertalingen worden steeds op papier geleverd.
  6. Glossaria en Vertaalgeheugens
   Lingohopper biedt de Klant bij het plaatsen van bestellingen de mogelijkheid om glossaria en vertaalgeheugens aan te leveren in de bestandsformaten .tmx, .txt en .xlsx. In de mate van het mogelijke zullen wij met beide rekening houden tijdens de vertaling, maar wij kunnen geen 100 % conformiteit tussen de vertaling en glossaria of vertaalgeheugens garanderen. Bovendien behouden wij ons het recht voor naar eigen en enige oordeel glossaria en vertaalgeheugens te negeren, indien wij menen dat die fouten bevatten of dat hun inhoud niet past bij de uit te voeren vertaling. Dit kan door de Klant nooit als een defect worden aangeduid. Overeenkomsten van 100 % met het vertaalgeheugen en herhalingen geven aanleiding tot een prijsaanpassing, maar zijn nooit kosteloos.
  7. Layout – Formatting
   Vertalingen, proefgelezen teksten en revisies worden steeds geleverd zonder opmaak of lay-out. Door verschillen in lengte van de tekst tussen de bron- en doeltaal, in bestandsformaat of om andere redenen kan de opmaak of lay-out van de vertaling in meer of mindere mate afwijken van die van de brontekst. Dit kan door de Klant nooit als een tekortkoming worden beschouwd. Door Lingohopper uit te voeren werkzaamheden aan de lay-out geven altijd aanleiding tot een meerprijs.
  8. Derden
   Lingohopper behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling van de Klant geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan derden. Lingohopper is er niet toe gehouden dergelijke samenwerkingen met onderaannemers aan de Klant te motiveren, noch kunnen zij door de Klant geweigerd worden. De keuze van de vertaler of taalprofessional komt enkel aan Lingohopper toe. Eventueel worden per project meerdere taalprofessionals of onderaannemers ingezet.
   Door zijn bestelling geeft de Klant Lingohopper impliciet de toestemming zijn bronmateriaal in het kader van de proeflezing, revisie of vertaling ervan met derde partijen te delen en hen er inzage in te geven voor het opstellen van offertes en het maken van de vertaling, revisies, … (niet limitatief).
   Indien wij gebruik maken van de diensten van derde partijen voor de uitvoering van onze overeenkomsten met Klanten, dan is het de Klant uitdrukkelijk verboden rechtstreeks contact op te nemen met die derde partijen of rechtstreeks met hen afspraken te maken.
  9. Planningen & Leveringstermijnen
   Planningen en leveringstermijnen worden altijd ten indicatieve titel medegedeeld. Verlenging van de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
  10. Levering
   Leveringen gebeuren standaard via e-mail op het adres dat de Klant bij zijn bestelling opgeeft. Voor grotere bestanden kan de levering ook via een FTP-service, zoals WeTransfer, gebeuren. Leveringen via de Post geven aanleiding tot extra kosten.
  11. Verzuim Klant
   Ingeval de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk omwille van verzuim van de klant/opdrachtgever of door overmacht zijnerzijds worden vertraagd of onmogelijk gemaakt, dan is Lingohopper ertoe gerechtigd het volledige bedrag van de bestelling in rekening te brengen en dit onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interesten te verhalen op de Klant.

 7. Auteursrecht
  Het auteursrecht van om het even welke door Lingohopper gemaakte vertaling of tekst blijft ons toebehoren tot de volledige betaling is gebeurd. In alle gevallen, zelf indien Lingohopper het auteursrecht nog niet heeft overgedragen, draagt de Klant echter de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de tekst, in het bijzonder bij publicatie. Lingohopper aanvaardt nooit enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van vertaalde teksten, noch voor de latere publicatie of toepassing ervan. In dit verband wijst Lingohopper elke vordering tot schadevergoeding of genoegdoening voor directe en indirecte schade, hetzij uitgaande van onze klant/opdrachtgever hetzij van eventuele derden uitdrukkelijk en formeel af.

 8. Kwaliteitsbeleid
  1. Inhoud
   Wij zullen steeds trachten in de vertaling zo kort mogelijk bij de brontekst te blijven en diens inhoud zo correct mogelijk in de vertaling weer te geven. Wij behouden ons echter ook het recht voor om in sommige gevallen iets vrijer te vertalen om de eigenheid van de vreemde taal te respecteren en de vertaling natuurlijk te laten klinken. Dat kan nooit aanleiding geven tot enige klacht of schadevergoeding.
  2. Lokale elementen in de brontekst
   Indien de brontekst lokale elementen bevat (bv. naam van een TV-programma), dan zullen wij proberen die in de vertaling door equivalenten in het gebied van de doeltaal te vervangen. Wij geven echter geen absolute garantie dat dat steeds mogelijk is en eventueel zal de Klant zelf een alternatief moeten zoeken en/of aanbrengen.
  3. Spelling, grammatica en woordkeus
   Teksten worden steeds geschreven volgens de regels van de standaardtaal. In haar woordkeus kiest Lingohopper echter nooit voor purisme. Het voorkomen in teksten van courant taalgebruik in plaats van de puristische vorm kan dan ook nooit als een gebrek worden bestempeld. Ook de aanwezigheid van regionaal gebruikte woorden en zegswijzen wordt niet beschouwd als een tekortkoming.
  4. Schrijfstijl
   Vertalingen worden wat betreft schrijfstijl, maar ook qua woordkeus, steeds zo kort mogelijk bij de brontekst gehouden. Elke tekst is echter voor interpretatie vatbaar en elke taal heeft haar eigenheid, hetgeen tot nuanceringen kan leiden ten opzichte van de brontekst. Dit wordt echter nooit beschouwd als een gebrek. De Klant kan in geen enkel geval een klacht formuleren of een schadevergoeding eisen naar aanleiding van de (schrijf-)stijl van een vertaling.
  5. Taalregister: informele of formele aanspreking
   In tal van talencombinaties is het gebruik van de informele (je) en formele (u) aanspreking niet meteen duidelijk. You in het Engels, bijvoorbeeld, kan informeel en formeel zijn. Het taalregister volgt in die gevallen uit de context. Tenzij de Klant ons hieromtrent uitdrukkelijke instructies geeft, komt de keuze van het taalregister aan Lingohopper toe. Eventuele later wijzigingen van het taalregister op verzoek van de klant zijn op zijn kosten.
  6. Bewerkte machinevertaling
   1. Machinevertaling biedt de mogelijkheid snel en goedkoop de ruwe inhoud van een tekst weer te geven. De kwaliteit is echter niet vergelijkbaar met menselijke vertaling. De accuraatheid is matig en slechts in specifieke gevallen toereikend. Machinevertaling zal vooral genuanceerde teksten of teksten met een gevoelswaarde of dubbele bodem niet correct interpreteren. Daarom is machinevertaling slechts voor een beperkt aantal toepassingen een optie. Machinevertaling klinkt vrijwel altijd een beetje kunstmatig en mechanisch.
    Klachten over de inhoud, accuraatheid, grammaticale correctheid, spelling en stijl van vertalingen via bewerkte machinevertalingen en claims voor eventuele vergoeding van directe, indirecte of vervolgschade worden in geen enkel geval aanvaard en expliciet uitgesloten. Wij wijzen Klanten uitdrukkelijk op de beperkingen van machinevertaling. Machinevertalingen worden geleverd “as is”.
   2. Lingohopper verzorgt geen proeflezing, revisie of vertaling van door de klant aangeleverde machinevertalingen.
  7. Creatieve teksten en marketingconcepten
   In het geval van creatieve teksten of teksten die een marketing- of ander concept reflecteren zal de vertaalopdracht van Lingohopper beperkt zijn tot de loutere vertaling van de brontekst. Het overbrengen van het creatieve element of het (marketing-)concept in de doeltaal behoort niet tot de opdracht van de vertaler. Lingohopper zal haar best doen een vertaling te leveren die zo goed mogelijk aansluit bij het concept van de brontekst zonder zich te engageren voor het resultaat en zonder enige garantie. Eventueel kan de Klant zich wenden tot onze medewerkers om een project voor de copywriting van de creatieve tekst of het (marketing-)concept in de doeltaal op te starten. Geen enkele klacht over het niet of gedeeltelijk reflecteren van creatieve, marketing- of andere concepten in een vertaalde tekst zal door Lingohopper worden aanvaard.

 9. Materiaal van de Klant
  Materiaal in de ruimste betekenis dat de Klant ons ter beschikking stelt voor de uitvoering van zijn bestelling, hetzij in analoge of digitale vorm, wordt beschouwd als een kopie en volledig kosteloos in hoofde van Lingohopper. Lingohopper geeft geen enkele garantie met betrekking op het behoud en de integriteit van dergelijk materiaal en zal het na uitvoering van de bestelling niet terugsturen aan de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. Bij terugzending zijn de verzend- en administratiekosten voor rekening van de Klant.

 10. Gebruiksvoorwaarden online bestelmodule www.lingohopper.com
  1. Door gebruik te maken van onze website en online bestelmodule gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
  2. De Klant mag onze diensten niet onrechtmatig gebruiken of op een wijze die strijdig is met de geldende wetgeving in België, de Europese Unie en van het land waar de Klant gevestigd is.
  3. De Klant dient meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn. Indien minderjarigen een bestelling plaatsen via onze online bestelmodule, dan gaan wij ervan uit dat die bestelling met instemming en op de verantwoordelijkheid van de ouders of voogd wordt geplaatst.
  4. Indien de Klant optreedt in naam van een organisatie in de ruimste zin van het woord of in naam van een onderneming, dat moet hij officieel gerechtigd en gemachtigd zijn om die organisatie of onderneming wettelijk te vertegenwoordigen. Door zijn eenvoudige bestelling bevestigt de Klant, dat hij juridisch bevoegd is om de organisatie of onderneming in wier naam hij handelt, te vertegenwoordigen en wettelijk te binden. Als blijkt dat de Klant niet voldoende gemachtigd is voor de handelingen die hij stelt op lingohopper.com, zullen wij ervan uitgaan dat hij in eigen naam handelt en eisen dat hij de aangegane verbintenissen ten persoonlijke titel nakomt en eventuele schade hoofdelijk op hem verhalen.
  5. De Klant verbindt zich ertoe bij het gebruik van de website en online bestelmodule geen daden te stellen die schade kunnen toebrengen aan de website en de webshop zelf, de eigenaar en beheerder ervan of diens personeel noch aan door Lingohoppper aangestelde derde partijen.
  6. Indien wij de Klant de mogelijkheid geven beoordelingen van onze geleverde diensten op onze website te posten, dan dient hij dat respectvol te doen en moet hij de elementaire beleefdheidsregels respecteren. Wij behouden ons het recht voor ongepaste, kwetsende of onwettelijke beoordelingen van de site te verwijderen. Ons waardeoordeel over de inhoud van geplaatste beoordeling is eenzijdig en er is geen beroep tegen mogelijk.
  7. Omwille van tal van technische factoren garanderen wij de ononderbroken beschikbaarheid en feilloze technische werking van onze website, online bestelmodule en diensten niet. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website kan nooit aanleiding geven tot enige klacht of schadevergoeding.
  8. Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging lingohopper.com (zowel de website als de online bestelmodule) op elk moment naar ons goeddunken aan te passen of onze activiteiten te stoppen en de website offline te halen.

 11. Facturen & Betalingen
  1. Facturen
   Bestellingen van de Klant worden standaard gefactureerd na de volledige levering of uitvoering van de bestelde opdracht. Voor bepaalde opdrachten kan Lingohopper echter de gehele of gedeeltelijke voorafbetaling vragen aan de Klant. Bij omvangrijke of langdurige projecten worden voorschotten gefactureerd naarmate de werken vorderen met een eindafrekening bij de volledige levering. De facturen worden in PDF-formaat per e-mail verstuurd naar een door de Klant op te geven adres of per post op papier naar de maatschappelijke zetel van de Klant. Indien de Klant een factuur wenst te protesteren, moet hij dat schriftelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum doen. Indien een factuur niet binnen de 8 dagen na de factuurdatum geprotesteerd wordt, wordt zij geacht door de Klant aanvaard te zijn.
  2. Betalingen
   Betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij er tussen de partijen schriftelijk een andere termijn werd overeengekomen. Betalingen door particuliere Klanten moeten gebeuren voor aanvang van de opdracht, tenzij Lingohopper schriftelijk andere betalingsvoorwaarden toestaat. Voor een eerste opdracht van een nieuwe Klant kan Lingohopper een voorschot op of de volledige betaling van het orderbedrag voor aanvang van de werken of activiteiten vragen.
  3. Laattijdige betaling
   In geval van laattijdige betaling heeft Lingohopper zonder enige aanmaning of ingebrekestelling recht op een nalatigheidsinterest van 1 % per maand en een schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR, te vermeerderen met eventuele innings- en deurwaarderskosten, onverminderd haar recht op verder verhaal.
   In geval van laattijdige betaling van een factuur worden alle aan de Klant gefactureerde bedragen, vervallen of niet, onmiddellijk solidair opeisbaar.
  4. Aanmaningen
   Indien Lingohopper de klant moet aanmanen tot de betaling van een vervallen openstaande factuur, dan is de eerste aanmaning kosteloos. Voor een tweede en volgende aanmaningen worden telkens € 30,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

 12. Vertrouwelijkheid
  1. Zowel tijdens als na de uitvoering van hun overeenkomst zijn Lingohopper en de Klant elkaar volledige confidentialiteit met betrekking op de inhoud van de overeenkomst en de toegepaste werkwijzen, procedures en technologie ten opzichte van derden verschuldigd. Derhalve zal Lingohopper alleen informatie verstrekken aan directe opdrachtgevers of aan door hen gemachtigde personen.
  2. De Klant machtigt Lingohopper uitdrukkelijk zijn bronteksten, proefgelezen teksten, revisies en de administratieve informatie nodig voor de uitvoering van zijn bestelling te delen met externe taalprofessionals en andere onderaannemers.

 13. Technische beveiliging Dataoverdracht / Dataopslag
  1. Technische beveiliging
   De communicatie tussen Lingohopper en de Klant verloopt grotendeels over het internet. Daarom kunnen wij de veiligheid van de dataoverdracht tussen ons en de Klant nooit volledig garanderen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies of publiek worden van data tijdens de overdracht van data via het internet tussen ons en de Klant.
  2. Dataopslag
   Het is mogelijk dat Lingohopper of haar partners en onderaannemers data van de Klant stockeren op interne of externe servers (cloud). Door zijn bestelling bij ons gaat de Klant daarmee akkoord. Hoewel wij de data van de Klant met de grootste zorg behandelen en de courante veiligheidsmaatregelen treffen, kunnen wij de absolute veiligheid van dergelijke data niet 100 % garanderen.

 14. Klachten
  1. Klachten dienen schriftelijk en uiterlijk 5 dagen na levering aan Lingohopper te worden gemeld.
  2. Indien de klacht als gegrond wordt aanvaard, zal Lingohopper de nodige correcties of herstellingen aan de geleverde dienst of aan het geleverde product aanbrengen.
  3. Ingeval er een schadevergoeding wordt geëist, dan kan die nooit hoger zijn dan het gefactureerde bedrag en is de schadevergoeding in elk geval beperkt tot een maximum van € 25.000,00 per bestelling.
  4. De Klant kan in geen enkel geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding voor schade of vervolgschade, hetzij materieel of immaterieel, direct of indirect voortvloeiend uit defecten aan door Lingohopper geleverde producten en diensten.

 15. Geschillen – Bevoegde rechtbank
  In geval van geschillen zijn in de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing. Lingohopper behoudt zich echter het recht en de keuze voor om geschillen met buitenlandse Klanten eveneens in het land van oorsprong van de buitenlandse Klant voor de rechtbank te brengen.

 16. Overmacht
  Overmacht schorst alle verplichtingen van Lingohopper ten opzichte van haar Klanten met betrekking op de uitvoering van geplaatste bestellingen. Als overmacht worden onder andere, doch niet limitatief, beschouwd brand in de bedrijfsgebouwen, oorlogen, burgeroorlogen, terroristische aanslagen …